Disclaimer

Bij vragen of opmerkingen over onderstaande, neem contact met ons op.

Aanvaarding voorwaarden
Op de inhoud en het gebruik van Private-lease-aanbiedingen.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Private-lease-aanbiedingen.nl behoudt zich het recht de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Private-lease-aanbiedingen.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Private-lease-aanbiedingen.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de afbeeldingen welke door derden aan Private-lease-aanbiedingen.nl zijn aangeleverd. Content op Private-lease-aanbiedingen.nl mag onder geen beding worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Private-lease-aanbiedingen.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op de Private-lease-aanbiedingen.nl website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Private-lease-aanbiedingen.nl spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Private-lease-aanbiedingen.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
Private-lease-aanbiedingen.nl spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Private-lease-aanbiedingen.nl.

Hyperlinks
Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Private-lease-aanbiedingen.nl. Private-lease-aanbiedingen.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Private-lease-aanbiedingen.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Private-lease-aanbiedingen.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Private-lease-aanbiedingen.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.